Walk on a Magic Carpet of Light

Published on April 12, 2014

Walk on a Magic Carpet of Light

คืองานศิลป์ของ Miguel CHEVALIER ที่จัดแสดงที่โบสถ์ Sacré Coeur church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยมาก

และยิ่งอัศจรรย์ยิ่งขึ้น เมื่อติดตั้งพรมแห่งแสงตัวนี้เข้าไป เวลามีคนเดินผ่าน แสง และ ลวดลายบนพรมก็จะเปลี่ยนไปมา

ตระการตาจริงๆครับ